ᐃᓘᓐᓇᒍᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ

ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᐃᑦ
ᑐᑭᒧᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ


ᐊᕐᕋᒍᓕᒪᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

ᑐᑭᑖᕐᓃᑦ

ᑐᓵᔭᐅᓂᖅ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅ

ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᖅ

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖄᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᖀᖅᑎᖏᓪᓗ

ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅ

ᐱᖁᔭᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖅ 38 ᐊᑖᓂᑦᑐᖅ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᖅᑐᕕᓃᑦ ᑭᐅᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᐃᓪᓗ ᐱᒋᐊᑲᓐᓂᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᖓᑦᑕ ᑐᑭᑖᕈᑎᓕᐊᕕᓂᖏᓐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᖅᑐᕕᓃᑦ ᑭᐅᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᐃᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᑎᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒪᖓᕐᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓᓐᓂ ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᐅᑉ ᐅᕙᓂ:

ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᐅᑉ ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᖏᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐅᖄᓚᐅᑖ:(867) 979-6100
ᓱᑲᑦᑐᑯᕈᑎᖓ: (867) 979-6168
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯ:ncj.civil@gov.nu.ca

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᑏᑦ ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑕᐃᒪᖓᑦ ᓱᓕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕈᒪᔪᓂᒃ ᓴᕿᑕᐅᔪᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᕐᒪᖓᑦ ᑕᒪᓐᓇ.