ᐃᓘᓐᓇᒍᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᓱᒐᔭᖅᑲ ᑐᓂᓯᓐᓂᕈᒪ ᐸᐃᑉᐹᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᒥᑦ?

ᖃᓄᖅ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᑐᓂᓯᒐᔭᕋᒪ?

ᓱᓕᕋᔭᖅᑲᓕ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᖓ ᑭᔾᔪᓯᕐᓂᑦ?

ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᐃᑦ
ᑐᑭᒧᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ


ᐊᕐᕋᒍᓕᒪᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᓈᓚᑦᑎᑦᑎᓂᖏᓪᓗ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅ

ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᖅ

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖄᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᖀᖅᑎᖏᓪᓗ

ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᖅ

ᐱᔪᓐᓇᕐᕕᓕᒫᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓕᒫᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒪᒥ ᐱᑐᒃᓯᒪᕕᖓᒍᑦ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᖏᑦᑎᐊᕋᓱᒃᑐᑦ. ᓈᒻᒪᓈᖃᑦᑕᐅᑎᖏᓐᓂᖅᐸᑕ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒪᒥ ᐱᑐᒃᓯᒪᕕᖓᓂᑦᑐᑦ, ᐱᖁᔭᖅ ᓵᓚᖃᕋᔭᖅᑐᖅ.