ᐃᓘᓐᓇᒍᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ

ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᐃᑦ
ᑐᑭᒧᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ


ᐊᕐᕋᒍᓕᒪᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

ᑐᑭᑖᕐᓃᑦ

ᑐᓵᔭᐅᓂᖅ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅ

ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᖅ

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖄᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᖀᖅᑎᖏᓪᓗ

ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᕕᒋᑦ

ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᔪᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᖕᒪᖓᒃᓯᐅᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕐᕕᒋᖕᒪᖓᖅᓯᐅᒃ ᑕᑯᐊ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒪᒥ ᐱᑐᒃᓯᒪᕕᖕᒥᑦᑐᑦ.

ᐊᑏᑦ (ᐃᓕᖏᑦᑐᓐᓇᕐᑕᐃᑦ):
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖃᖅᑕᕐᕕᒃᐱᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ (ᐃᓕᖏᑦᑐᓐᓇᕐᑕᐃᑦ):
ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑎᑦ: