ᐃᓘᓐᓇᒍᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ

ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ
ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᐃᑦ
ᑐᑭᒧᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ


ᐊᕐᕋᒍᓕᒪᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

ᑐᑭᑖᕐᓃᑦ

ᑐᓵᔭᐅᓂᖅ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅ

ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᖅ

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖄᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᖀᖅᑎᖏᓪᓗ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑏᑦ ᑲᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᑦ

ᐊᕐᕋᓕᒪᒥᑦ ᑎᓴᒪᐃᖅᓱᕐᓗᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᔅᑎᑦ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᓕᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2011-ᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᒍ

ᑎᑎᖅᑲᖃᐅᑎᐅᑉ
ᓈᓴᐅᑖ=11
ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ
ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ
(ᑎᑎᖅᑲᖃᐅᑎᐅᑉ)
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᑎᑎᖅᑲᖃᐅᑎᐅᑉ
05-13 5.5 ᐃᖅᑲᑐᖅᑕᐅᒌᖅᑐᖅ
05-15 5.3 ᐃᖅᑲᑐᖅᑕᐅᕕᔅᓴᖅ
06-04 4.7 ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᕕᔅᓴᖅ
06-11 4.5 ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ
07-05 4.0 ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᕕᔅᓴᖅ
08-06 2.4 ᐋᔩᖃᑎᒌᕝᕕᔅᓴᖓ
09-02 1.7 ᐋᔩᖃᑎᒌᕝᕕᔅᓴᖓ
09-05 1.5 ᐃᓚᖓ 4 ᐃᓱᓕᐊᖑᒋᐊᓕᒃ
10-01 0.6 ᐃᓚᖓ 4 ᐃᓱᓕᐊᖑᒋᐊᓕᒃ
11-01 0.6 ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ
11-02 0.3 ᑭᐅᔭᐅᖁᔭᐃᑦ
11-03 0.1 ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ
11-04 >.1 ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ
11-05 >.1 ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ
11-06 >.1 ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ
Average 2.6