ᑎᓚᐃᓂ ᑐᕌᑭᓐᐴᒡ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨ

ᑎᓚᐃᓂ G. ᑐᕌᑭᓐᐴᒡ ᒪᒃᑯᒃᖢᓂ ᐊᓪᓚᖓᔫᕗᖅ ᒫᓐᓇ ᓄᓇᖃᖅᖢᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᒫᓂᑑᐸᒥᐅᑕᓪᓚᕆᐅᓪᓗᓂ, ᑎᓚᐃᓂ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᓱᕈᓯᐅᓂᖓᓐᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ. ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ 2013−ᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᓂᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕇᖅᖢᑎᒃ ᖁᑦᑎᒃᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᑎᓚᐃᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓂ ᓇᓕᒧᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᑕᐃᒪᙵᓂ 8−ᐸᓗᖕᓂ ᐅᑭᐅᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᓇᓄᙳᐊᒥᒃ ᕿᑐᕐᙵᐅᔪᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ. ᐅᓇ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐅᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᑲᒪᔨᓪᓚᕆᐅᔪᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᕐᓇᐅᓂᖓᓂ ᑭᓇᐅᓂᖓᓂ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖃᖅᖢᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᑐᓂ ᐊᖑᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᕐᓇᐅᓂᖓᓂ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᔫᔮᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᐅᓂᖓᓂ ᐊᖑᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᐅᔪᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐅᐊᖕᓇᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᔭᐅᕆᓂᕐᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᓯᔾᔩᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂ ᒪᓕᒐᕐᒥ 2017−ᒥ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒥ ᐊᖑᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᕐᓇᐅᓂᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑭᓇᐅᓂᖓᓐᓂ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᕐᒥ. ᐅᓇ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᑲᑎᙵᓂᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᔭᐅᕆᓂᖃᕐᔪᐊᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐃᓅᓯᖓᓐᓂ ᒪᒃᑯᒃᖢᑎᒃ, ᐊᔪᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᖑᑕᐅᓂᖓᓂ ᐊᕐᓇᐅᓂᖓᓂ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᔫᔮᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓅᓪᓗᑎᒃ.