ᓕᐅ ᐊᖑᑎᐊᓗᒃ ᑭᓇᑐᐃᓇᐃᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᖏᓂᒃ ᑲᒪᔨ

ᓕᐅ ᐊᖑᑎᐊᓗᒃ ᑭᓇᑐᐃᓇᐃᑦ ᐱᔪᓇᐅᑎᖏᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᓕᕐᑐᕐᒃ ᒫᔨ 2006ᒥᑦ. ᑭᐅᕙᒃᑐᕐᒃ ᓄᓇᕕᒥᐅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑐᒃᑭᓯᒋᐊᕐᑐᓂᒃ ᐅᓂᕐᓗᒍᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᔪᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒪᓗ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ ᑭᓕᓯᓂᐊᕐᑎᑯᑦ ᐊᑐᕐᐸᒃᑕᖏᓂᒃ ᐅᓂᕐᓗᒃᑐᖃᕌᖓᑦ. ᖃᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓗ ᐊᑐᕈᓇᕐᖢᓂ. ᐃᓚᐅᖃᑕᕐᒥᔪᕐᒃ ᑲᑎᑦᑐᖃᕌᖓᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔨᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᒋᐊᓂᑯᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᑎᑕᐅᔪᖃᕌᖓᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕐᐸᖢᓂ ᑭᓕᓯᓂᐊᕐᑎᑯᑦ ᐱᔪᑎᖏᓂᒃ ᐊᒪᓗ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓂᒃ. ᑭᓕᓯᓂᐊᕐᑎᑯᓐᓄᐊᓚᐅᖏᑎᓗᓂ ᓴᒃᑯ ᐃᓕᓂᐊᕐᕕᒃ ᓴᓕᕐᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᕐᑐᕐᒃ ᐃᓕᓂᐊᕐᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᐸᕐᖢᓂ.