Ikayuqtuqnigit munariyaagani ihumaqhuutait Nunavumiut.

Ihuaqhaqtavut inungnut pilarutit utiqviunit malikhugit tapkuat Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat.

Qanuriliurniq atuqhimaguvit ihuinaqtauniqmik uvaluniit pittiangitauniqmik:

Ukpiruhukuvit atuqhimaniruvit narugiyauniriyaqnik pitiaqtauginiqniklu Nunavumi, atuqhimayumik kiguliqni malrukni ukiukni, uqaqvigiyakharaluit Nunavumi Inuit Ihumaqhuutainik Naalaktitiyit. Ihumaliurutigiyuitavut pijutauyut kavamatuqanit havauhiuyunik timiuyunikluniit. Nunavumi Inuit Inumaqhuutainik Naalaktitiyit iniqaqtut Salliqni. Uqaqvigijavaptikut hivuniqhiyumaguvit piyumaguvilu Tuhaqhijutimik makpiraamik aulaqtiriagani havauhiq.

Tamna Nunavut Human Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat Pilarutit Havakti hivayaqtaulaq talvani 1-866-413-6478 akiittuq.

Ihumaguvit ihuinaqtauhimayat tapkunanga kavamatuqatkut nanminilgit uvaluniit timiuyuq tahapkuat havariyai tapkuat Kanatamiutait Inungnut Pilarutit Piquyat, tapkuangungittut Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat. Ilai naunaipkutat ilalgit kiinauyakkuvit, tingmitit, tuhaumatyutit nanminilgit, tapkuat Piliihimat uvaluniit kavamatuqatkut kavamait timingat.

Tapkuat Kanatamiutait Inungnut Pilarutit Kamisan tuhaqviulat hivayaqlugit talvani 1-888-214-1090 akiittuq.

Ilai qanurittuni ihuinaqnit pittiangitaunitlu tapkunanga maligaqnit.

Ihuinaqtauhimaguvit uvaluniit pittiangitauguvit kitunutliqak tahapkunanga pityutit titiqhimanigut tapkunani Piquyat, pityutiliuyutit hugiaqtitninut pityutigiyat qinirniqlu ihuaqhiyaunianut. Ilai qanurittuni ihuinaqnit pittiangitaunitlu tapkununga maligait.

 • Humingarniq
 • Aipaqarniq qanuritni
 • Ivayauniq
 • Hingaiyangurniq
 • Aqnauniq Angutauniq Qanuritni
 • Taqha Uviniup
 • Humingaqvigihimaniq
 • Hivuliriyat
 • Pimmaqlutiqarniq
 • Ilagit Qanuritni
 • Ukpirniq
 • Nunaliuyuniq
 • Ukpiriyat
 • Ukiuqarniq
 • Humingaqvik Inuuniq
 • Maligaqnut Humingaqni Manikhauhiq
 • Aqnauniq Angutauniq Hunauniq
 • Aqnauniq Angutauniq Atuqpakniq
 • Pipkaqtitauniq kihimik Naamagiyauniq

Tamna pityuhiq pigiartuq inirtiqninut tunihiniqlu taphuminga Tuhaqhityut tatatiqvik.

Ihumaguvit ihuinaqtauniq uvaluniit pittiangitauniq piplugu ilanga tapkuat pityutit titiqni qulaani, iniqtiqtakhat tamna Tuhaqhityut tatatiqvik tunilugulu tapkununga Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat aapisianut. Piniaqhimaguvit qinirniq ihuaqhigiarutmik, ilittuqharit iliknik tahapkuninga pityuhit.

 1. 1 Tukhiraqtuq tunihiyuq Tuhahityutmik Tamna inuk utiqviunahuaq taiyauyuq tamna Tukhiraqtuq. Tamna Tukhiraqtuq hivulliqmik iniqhiyalik Tuhaqhityut tatatiqvik tunilugulu tapkununga Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat Aapisianut.
 2. 2 Tuhaqhityut tatataiqvik naunaiyaqtauyuq Apihuiyiralaat havakti naunaiyainiat taphuminga Tuhaqhityut tatatiqvik piyakhaita tamaita piyalgit tuhagakhat piqaqtitauyakhai.
 3. 3 Kiuyuq tunihiyuq titiqanik Kiutyut Tamna iniqhimayuq Tuhaqhityut tuyutauniaq inungmut(nut) uvaluniit timimut(nut) titiqhimayut tapkuanguni Kiuyuq(yut), pivikhaqaqmata 60 ublut kiuyakhai.
 4. 4 Ihumaliurut kayuhiyakha uvaluniit ahivariakha Tamna Tuhaqhityut tamnalu Kiutyut naunaiyaqniagat taphumanga Apiqhuiyiralaani ilauyuq ihumaliurtuq naliaknik kayuhiyakha pityuhiqnut uvaluniit ahivariakha utiqviunahuaq. Tamaqmik piqatauyut (tamna Tukhiraqtuq tamnalu Kiuyuq(yut) tuhaqhitniagai ihumaliurutmik titiqatigut.
 5. 5 Ihuaqhigiarut uvaluniit inungnut naalakvik Tuhaqhijut havaariyauliqat, Naalaktitiyit havititiniaqut atuqtakhainik ilauyut havaqatiqariagani agiqatiriiktitinahuaq Tuhaqhijutimik. Ihuaqhiyuqangitpat, tapkuat Apiqhuiyiralaat atuqtitniagat titiraqtaulutik, inungnik naalakvik, taphumunga Tuhaqhityut.
 6. 6 Kingulliqpaq titiraqhimayuq ihumaliurut Kinguagut ihumaliuqniat naalakvik naunaipkutat tapkuatlu qanirutit talvanga Tukhiraqtuq tamnalu Kiuyuq(yut), tapkuat Apiqhuiyiralaat ihumaliuqniat naliaknut tamna Tukhiraqtuq ihuinaqtauyakha uvaluniit pittiangitauyakha, qanuriliuqtukhaq ihuaqhiyakha tamna qanuritnia.