ᐅᑲᓕᖅ ᑰᕐᓕ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓ

ᐅᑲᓕᒃ ᑰᓕ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᓚᐅᕐᑐᖅ ᓯᑎᐱᕆ 2016-ᒥ ᐊᒻᒪ ᓯᑎᐱᕆ 2017-ᒥ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᒧᑦ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᓕᕐᖢᓂ. ᐅᑲᓕᒃ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᖢᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᒥᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᖁᓕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᑰᓪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᑦ 8 ᐅᖓᑖᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᑯᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᖕᓂᑯ ᑰᔾᔪᐊᕌᓗᒃᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᒥ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧ ᐅᕙᙵᑦ Stitt Field Handy Group ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ, ᔫᓂᕘᓯᑎ ᕗᐃᓐᓱᒥᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ.