ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᐅᔪᒃᓴᐅᖖᒋᓐᓂᖅ

ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑐᓴᒐᔅᓴᖁᑎᐅᔪᑦ ᑕᐃᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᑕᒻᒫᔭᖅᓯᒪᓂᖃᖖᒋᒻᒪᑕ. ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᓐᓂᖅᑕᖃᕌᖓᑕ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᓂ, ᒪᓕᒐᖁᑏᑦ ᑕᒻᒫᔭᖅᓯᒪᓂᖃᖖᒋᓐᓂᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ.