ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᕕᐅᓕᕋᔭᖅᐸᑦ ᑐᓂᓯᒪᓕᐊᓂᒃᑕᒃᑲ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑏᑦ?

ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᐊᓂᓐᓂᕈᕕᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᓐᓂᒃ, ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᕋᓐᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᒃᐱᕋᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᕗᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᕙᓐᓂᖏᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.

ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓕᖅᐸᒃᑐᑦ

ᓈᓚᒃᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᕿᒥᕐᕈᐃᓯᒪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᓐᓂᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᐃᒪᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑐᓴᒐᔅᓴᐃᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᖃᑕᐅᒻᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓲᕐᓗ:

 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑐᓴᒐᔅᓴᐃᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᒧᑦ;
 • ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ;
 • ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᑐᕌᖓᓂᖃᕆᐊᖏᓐᓄᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖖᒋᓐᓂᕐᓄᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ;
 • ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᔅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᒐᐅᓯᒪᔪᓂᒃ/ ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᔭᖓᒍᑦ;

ᑐᒃᓯᕋᕐᕕᐅᒍᑎᒃ, ᓈᓚᒃᑎᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ/ ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ.

ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᑭᐅᔾᔪᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᕗᖅ

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᑦ ᐊᔾᔨᖏᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ(ᓄᑦ) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᕝᕕᐅᔪᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᒃᓴᐅᓂᖓᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᓂ. ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᑭᐅᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᓄᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᕗᖅ.

ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᓄᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖁᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᓂᒋᑦ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓄᑦ. ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᐃᑦ 60 ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᐅᓯᒪᓕᕈᑎᒥᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ.

ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᖏᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᑐᐊᕈᑎᒃ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᖏᓂᒃ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕋᔭᖅᑐᑦ.

ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒥᑦ (ᑕᐃᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ 4 ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓂᒃ). ᑕᒪᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᓂᐊᕐᓱᓂ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᔅᓴᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓄᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓ 23-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 24-ᒥ ᒪᓕᒐᖁᑎᓂ. ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᕿᒥᕐᕈᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᒪᑯᓂᖓ

 • ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᓚᐅᕐᓂᖓ ᐅᑭᐅᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᓕᓵᖅᑐᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑦ;
 • ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᔅᓴᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖁᑎᐅᔪᓂ;
 • ᓈᒻᒪᒃᓴᖖᒋᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᒥᑭᑦᑐᑯᓘᓐᓂᕐᒪᖔᑦ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓇᑦᓯᐊᖖᒋᒻᒪᖔᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕋᐅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᖔᑦ ᓈᒻᒪᖖᒋᑦᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ;
 • ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᖖᒋᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᕐᒪᖔᑕ ᖃᓄᐃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖖᒋᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ;
 • ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅᑕᖃᖖᒋᒻᒪᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᓱᓕᓪᓚᑦᑖᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕋᓂ ᐊᐃᕙᔾᔪᑕᐅᖖᒋᑦᓱᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᓕᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
 • ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕐᑐᖅ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕆᐊᕈᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑭᓕᐅᑎᑖᕐᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕝᕕᐅᓚᐅᕐᓂᕐᒪᖔᑦ.

ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓂᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓ 4-ᖓᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᒧᑦ. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂ ᐅᐸᒃᓯᒪᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᓈᓚᖕᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖅ

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᑎᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐸᑕ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕆᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᓕᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐃᓛᒃᑰᖓᓪᓗᑎᒃ ᓴᐳᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐃᓄᑐᖃᕆᔭᐅᔪᑦ.

ᓈᒻᒪᒃᑑᔭᕌᖓᑦ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᕙᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᐳᔾᔨᔨᒋᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕆᐊᖁᔭᐅᓗᓯ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᕕᒋᔭᑦᓯᓐᓂᒃ.

ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑮᒍᑎᐅᔪᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᖅᓂᕈᑦᓯ, ᐃᒡᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᒋᔭᑎᑦ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᕋᔭᖅᓱᑎᒃ.

ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖖᒋᑉᐸᑦ, ᓈᓚᒃᑎᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᕕᒋᓕᕐᓂᐊᖅᑕᖓ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂ ᐅᐸᒃᓯᒪᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᓈᓚᖕᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᓐᓂᒃ. ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖖᒋᓪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᐳᖅ ᓈᓚᒃᑎᐅᓂᐊᕐᓗᓂ. ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᒡᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᓯ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒃᓴᑦᓯᓐᓂᒃ ᓱᓕᓂᕋᕐᓗᓯ ᐅᖃᖅᓯᒪᑎᑕᐅᓗᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᒃᓴᕆᔭᑦᓯᓐᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᖁᔨᔪᓐᓇᕐᓗᓯ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒥᓐᓂᒃᑕᐅᖅ ᓱᓕᓂᕋᕐᓗᑎᒃ ᖁᑲᖅᓯᒪᑎᑕᐅᒻᒥᓗᑎᒃ, ᐊᔾᔨᕐᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᓐᓂ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑏᑦᑕᐅᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᐅᓗᑎᒃ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᒡᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᓯ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᓂᖓ

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᕙᔾᔪᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᔪᒥᓪᓗ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓈᓚᒃᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᓕᕐᓂᐊᖅᓱᑎᒃ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᖅᐲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᕝᕕᓵᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᖅᐲᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓐᓂᐅᔪᖅ.

ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᒐᐅᓯᒪᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᓵᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑕ. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᒃᐸᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᒃ ᐸᕝᕕᓵᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓂᒃ ᑎᓕᓯᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᒪ ᐃᒪᓐᓇ:

 • ᐊᑭᓖᖁᔭᐅᓗᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑭᓕᐅᑎᒋᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓚᐅᕐᓂᕐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᕝᕕᓵᓚᐅᕐᓂᕐᓄᑦ;
 • ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖖᒋᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᕙᒃᑕᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓂᕐᒥ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᒃᑲᓐᓂᓕᕐᓂᐊᖁᓇᒋᑦ;
 • ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᐅᓯᐅᔪᑎᒍᓕᒫᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᖖᒋᔾᔪᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑎᑦᑎᕙᓐᓂᕐᒧᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
 • ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᓗᓂ ᓈᒻᒪᒐᔭᕐᓂᖓᓂᒃ ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓂᑦ.

ᓈᓚᖕᓂᖃᖅᑏᑦ ᑎᓕᓯᓯᒪᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᓕᕆᔨᑎᒍᑦ.

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕈᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᕙᓐᓂᖏᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᕙᓐᓂᖏᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᓂ ᐅᑯᓇᓂ flow chart.