Ihumaliurutit Naalakvitlu

Ihuityutauyut ihuaqhaqtauyut ihuaqhaiyimin, uvaluniit inungnut naalakvikmi talvani tamatkiknik piqatauyut hatqiqtitilat tautuktinit, titiqat ahiilu naunaipkutat ikayuqtuqninut pityutit, taimattauq apiqhuiyitut maligaqnut. Tapkuat ihumaliurutit hatqiqtut inungnik naalakviknit nalvaulat ataani.

Tapkuat Apiqhuiyiralaat tunihiyut inungnut ihumaliurutit kinguagut atuqaqhugu inungnut naalakvik. Inungnut ihumaliurutit piyaulat talvani Apiqhuiyiralaat qaritauyakkuvia talvanilu CanLII.

Ilagiplugu taphuma inungnut ihumaliurutit, tamna Apiqhuiyiralaat tunihiyut ihumaliurutinut piyutilgit pityuhiqnut pityutit naliaklu kayuhiyukhaq ihuaqhaiyimun uvaluniit tamaat naalakvikmun uvaluniit ahivaqtauyakha tamnalu titiraq umiktauluni. Tahapkuat ihumaliurutit piyaulaittut inungnut hapummiyangi inmigurutai inungnut ilauyunut.

Tahapkuat ihumaliurutit piyai amihunik allatqit pityutit tahapkuatut:

  • piyakha tamna utiqviunahuaq iluanittakha havariyainut tapkuat Apiqhuiyiralaat (utiqviunahuaq ilauningitpat tapkuat Apiqhuiyiralaat havariyainut pityutimungitpat havariyaunia malikhugit tapkuat Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat);
  • piqariakha naliaknik kitunikliqak naunaipkutat ihuinaqtauniqmik pittailiyauyunut nunat malikhugit tapkuat Piquyat uvaluniit naliat ihuityutauyut piqpiat naunaittumik piqaqtitni hapummini kitunutliqak ihuinaqtauyunut;
  • naliak piyakha utiqviunahuaq tuniyaunia avataani malruk ukiuk kinguagut klingulliqmik ihuinaqtauniq (pityutiqattiaqnatik kinguvaqtaunianut); tamnalu
  • naliak tamna pityut huliyautariakha ahiagut maligaqnut pityuhiqnut.

Tamna Apiqhuiyiralaaq ihuaqhaivakmiyuq amihunik pityutit ihuaqhaurutyiniqmun atuqhimaittumik naalakvit. Ihuaqhautyiniq quyagitnaq tuhaqtauyuoittut pityuhiq.

Inungnik Naalakvit

Tapkuat Apiqhuiyiralaat havariyat malruk inungnut naalakvik.

05-13 Blanchett akiraqtuqhugu Vendetti atuqtauhimayuq talvani Julai 6, 2011.
06-11 Petaulassie akiraqtuqhugu Nunaliuyuq Kingait atuqtauhimayuq talvani Tisaipa 5, 2011.

Takutqikhaqtitnia Ihumaliurut

Malikhugu nakataani 38 tapkunani Piquyat, Tukhiraqtut kiuyutlu takutqikhaipkailat ihumaliurutainik tapkuat Apiqhuiyiralaat tapkununga Nunavut Apiqhuiyini apiqhuiyit. Tukhiraqtut Kiuyutlu pitalaqtai tuhagakhat qanuqtut tunihiniq Takutqikhaqtitiniq turaqvigilugu tamna Titiraqti Apiqhuiyinut talvani:

Titiraqti Apiqhuiyinut
Nunavut Apiqhuiyini Apiqhuiyit
Iqaluit, NU X0A 0H0

 

Hivayauta: (867) 979-6100
Fax-kut: (867) 979-6168
Qaritauyakkut: ncj.civil@gov.nu.ca