Taphumunga Nunavut Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat

Ikayuqtavut Nunavummiut atuqhimayut ihuinaqtauniqmik uvaluniit pittiangitauniq qiniqtut ihuaqhautikhanik malikhugit tapkuat Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat.

Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat

Tapkuat Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat (tamna Piquyat) angiqtauyut maligaqnit tapkunanga Nunavut Maligaliuqtit talvani Nuvipa 05, 2003. Tamna Piquyat hapummiyai ayyikkiktumik pilarutai Nunavummiut hapummiplugitlu ayyikkiktumik pilaqnit aliahutauni tamaat hulittiaqtumiklu inuuhiq ihuinaqtauhimaittumik pittiangitauhimaittumiklu. Tamna Piquyat pinguqtai tapkuat Nunavut Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat tamnautitlugit naliaknut ikayuqtuingittut ihumaliuqtit tapkuat Nunavummiut upalaqtai ihumagumik ihuinaqtauyamingnik uvaluniit pittiangitaunit inungmit, nanminilikmit, havakvikmit, uvaluniit kavamatkutnit ihuaqhigiaquikpata.

Atuqnia tamna Piquyat piyalik tapkunani Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) havagutai. Tamna Piquyat ilagiangita uvaluniit ahivaiviginia hapummini piqaqtitni tapkununga Nunavutarutit Angirutit.

Ilitpalliqlugit pilarutitit.

Nunavut Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat

Pinguqtauyuq taphumanga Piauyat, tapkuat Apiqhuiyiralaat apiqhuiyiralanguplutik timiuyut havalgit ihuaqhaqninik inungnut pilarutit pityutit atuqtauyut Nunavutmi. Tapkuat Apiqhuiyiralaat aturahuaquyai piqatauyut pipkaqtitaunahuat huliniqmik uvaluniit ihuinaqniqmik ihuaqhigiaqni pityutit atuqhugu ihuaqhaiyikkut. Pikpata Piqatauyut ihuaqhingitpagit pityut tapkuat Apiqhuiyiralaat atuqtitniaqtat naalakvik.

Apiqhuiyiralaat Katimayit

Tapkuat Apiqhuiyiralaat tatya piqaqtut tallimanik Katimayit, ilautitlugit tapkuak Ikhivautalik tamnalu Ikhivautaliup-Tuklia. Katimayit tikkuaqtauyut tappkunanga Maligaliuqtini Minihitauyunit tapkununga Kavamatkut Nunavut hitamanut ikhivayukhat hivitunianut. Katimayit tikkuaqtauyut piplugit atuqhimanit tapkunani inungnut pilarutit pityutit nunaliknilu Nunatagauyumilu kivgaqtuinit. Tapkuat katimayiuyut kivgaqtuiyut tamaitnik pingahut Nunaliit Avikhimani Nunavut.

Tapkuat Apiqhuiyiralaat Katimayit tikkuaqtauyut naunaiyakhai ihumaliurutit pityutinut hatqiqtauyut hangani tapkuat Apiqhuiyiralaat. Apiqhuiyiralaat Katimayit inmiguqtukhat tikkuaqtigiyamingnit (tapkuat Kavamatkut Nunavut) naliaknutlu ikayuqtuingitlutik (pinnaruhungitlutik kinamutliqak) tamaitni pityuhini hangani tapkuat Apiqhuiyiralaat.

Apiqhuiyiralaat Havati

Apiqhuiyiralaat Katimayit ikayuqtugauyut tapkunanga Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat havaktit Salliqmi. Apiqhuiyiralaat havaktit piqaqtitiyut tuhagakhanik inungnut ikayulatlu kimutliqak ihumayunut ihuinaqtaunahugiyut uvaluniit pittiangitauyut naunaiyaqninut tapkuat Apiqhuiyiralaat pityuhiit.

Tapkuat Apiqhuiyiralaat naunaiyaiyuittut utiqviunahuanik ihuinaqniqmun uvaluniit pittiangitauniqmun. Kihimik, tapkuat Apiqhuiyiralaat havaktut apiqhuiyitut ihumaliuqhutiklu naliaknik uvaluniit ihuinaqtaungittangi uvaluniit pittiangitauniqmik aturianga piplugu naunaipkutat hatqiqtitai piqatauyunit.

Hunauva tamna Inungnut Pilarutit Havakti?

Tamna hivulliq inuk uqaqatigiyat talvani Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat aapisia tamnauyunaqhiyuq Inungnut Pilarutit Havakti. Inungnut Pilarutit Havakti talvanittut ikayurahuaqhutit kangiqhigiaqni tapkuat pitquhit pityuhitlu ihuaqhaqhimayut talvani Piquyat qanuqtutlu tunihiyaq Tuhaqhityutit. Inungnut Pilarutit Havakti pinahuaquilaq ahiinut havakviknut piyaqaqat. Tapkuat kamagilaqmiyai kitutliqak taihimayut piyaqaqnit piyqaqtatit, tapkuatut uqaqtikhamun kivgaqtit.

Tapkuat Apiqhuiyiralaat Aapisia

Tapkuat Apiqhuiyiralaat aapisia inilik talvani Salliqmi. Havaktini ilauyut kiunahualaqmiyut apiqutinik tapkununga Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat ikayuqnilu inmiguqtut iniqtiqninik tukhirautit (tamna Tuhaqhityut). Tapkuat Apiqhuiyiralaat pihimayat Maligaqnut Hapunniaqti tamnalu Ihuaqhaiyi.

Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat