Qanuq Tunihiniq Tuhaqhitmik

Qinirniq ihuaqhautmik akhuqnalaq ihumaaluknaqhunilu atuqhimania tamaitnut piqatauyut ilauyut kihimik apiqhuiyiralaavut havaktut akhut hivuliriakhaqnik pityuhiqnut naalakhutik, nagliguhukhutik havaktiuqpiaqhutiklu.

Hivulliqmik naunaiqluta naamaktumik pilaqtitilariakhaqut ikayuriaqnik.

Ukpiruhukuvit atuqhimaniruvit narugiyauniriyaqnik pitiaqtauginiqniklu Nunavumi, atuqhimayumik kiguliqni malrukni ukiukni, uqaqvigiyakharaluit Nunavumi Inuit Ihumaqhuutainik Naalaktitiyit. Ihumaliurutigiyuitavut pijutauyut kavamatuqanit havauhiuyunik timiuyunikluniit. Nunavumi Inuit Inumaqhuutainik Naalaktitiyit iniqaqtut Salliqni. Uqaqvigijavaptikut hivuniqhiyumaguvit piyumaguvilu Tuhaqhijutimik makpiraamik aulaqtiriagani havauhiq.

Tapkuat Nunavut Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat Inungnut Pilarutit Havakti turaqtauyut hivayalat talvunga 1-866-413-6478 akiittuq.

Ihumaguvit aturahugiyanga ihuinaqtauniq tapkunanga kavamatuqatkut nanminilgit uvaluniit timiuyumin tahapkuat piyauyut malikhugit havariyai tapkuat Kanatamiuni Inungnut Pilarutit Piquyat, tapkuangungittut Nunavut Inungnut Pilarutit Piquyat. Ilai naunaipkutat ilalgit kiinauyaqaqvit, tingmitit, tuhaumatyutit nanminilgit, tapkuat Piliihimat uvaluniit kavamatuqatkuit kavamait timinga.

Tapkuat Kanatamiuni Inungnut Pilarutit Kamisan tuhaqviulat hivayaqlugit talvani 1-888-214-1090 akiittuq.

Tunihiyumayunga Tuhaqhityutmik.

Ihumaguvit aturahugiyanga ihuinaqtauniq uvaluniit pittiangitauniq piplugu ilanga tapkuat pityutit talvani Piquyat iniqtiqtakhat tamna Tuhaqhityut tatatiqvik (qaritauyakkut pilugu tatatiqvik tatya) tunilugulu tapkununga Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat aapisia. Tamna Tuhaqhityut tatatiqvik iniqtirialik inungmit (tamna Tukhiraqtuq) tamna uqaqhimayuq pittiangitauyakha.

Tamna Tuhaqhityut tatatiqvik apiriyatit unniqtuqni tahapkuat:

 • 1Kia piya?
 • 2Qanuriliyuq?
 • 3Naliak pittailit pityut ihuinaqtauniq?
 • 4Huli atuqa piyaunit?
 • 5Hialu ilihimavauk uvaluniit takuya?
 • 6Qanuqtut aktuayauvit?
 • 7Qanuqtut ihuaqhiniaqa?

Tamna Tuhaqhityut apiriyatit uqariaq naliak pittailit pityutit taphuma ihuinaqtauniq uvaluniit pittiangitauniq pihimavat tapkununga (naunaipkutariplugu humingaqnit, pimmaqlutit, aqnaunit angutaunit ahialu). Niruaqhilaqtutit atauhiungittumik kihimik niruaqhilutit atauhiugaluamik. Unniqturiaqaqtat qanuqtut tapkuat huliniit unniqlutitit piplugit tapkuat (atatyutai talvunga) tamna pityut uvaluniit pityutit.

Kitutliqak titiqat ikayuqhiutilat utiqviunahuarniqnut attataqhimayukhat talvunga Tuhaqhityut. Quyarinnaq ayuqnaittarangat, qiniqtukhauyutit kivgaqtutainik hapunniaqtip. Pipkalaqtatit ahii inungnik ilagiyaqi uvaluniit nunalikni ikayuqnit tuhaqhitaqni tapkuat Apiqhuiyiralaat Aapisia.

Qaritauyanit Pilugit Tatatiqvikhat Hivulirutitlu

Tatatiqvit hivulirutitlu piyaulat qaritauyanit ataani, piyaulaqmiyuttauq tukhiqlugit talvanga Apiqhuiyiralaat Aapisiani.

 • 2014mit-2015mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2013mit-2014mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2012mit-2013mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2011mit-2012mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2009mit-2011mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2008mit-2009mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2007mit-2008mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2006mit-2007mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2005mit-2006mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • Naalaktautinagit Katimatjutikhait
 • 2015mit-2016mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • 2016mit-2017mut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat
 • Tuhaktitakhait
 • Maligutait Tuniyaangani Tuhaktitakhainik
 • Angigutait Atugutikhait – Aatjikutiliuktait Makpigaat
 • Maligutait Kiuyukhat
 • Maligutikhait
 • Nunavumi Inuit Inminiigutait Pikuyakyuat
 • Apigiyut Kiutjutikhainik
 • Piquyat Tuhaqhitit Pityuhit
 • Hunat Nunavumi Inuit Inminiigutait Pikuyakyuat?
 • Uktugutikhait Hivuliit Naalaktigutikhait
 • Auktuktut taimaagutait
 • Hunauva Ihuaqhautyiniq?

Pityuhit Tunihiayaq

Tamna tatatiqvik iniqtaulaq uqauhinakkut uvaluniit titiqatigut kituniliqak atuqtauyalgit uqauhit Nunavutmun. Tamna titiraqqaqvikkulaq, fax-kut, uvaluniit qaritauyakkut tapkununga Apiqhuiyiralaat Aapisia turaqtitlugu tapkununga Apiqhuiyiralaat Ataniuyuni Hivuliqti. Ilagiplugu tamna Tuhaqhityut tuniyaulaq kivgaqtuqlutit tuhaumatitlutit angiqhimanit.

Nunavut Human Rights Tribunal
PO Box 15
Coral Harbour, NU  X0C 0C0

 

Hivayauta (akiittuq): 1-866-413-6478
Fax-kut (akiittuq): 1-888-220-1011
Qaritauyakkut: nunavuthumanrights@gov.nu.ca

“Tapkuat Piqatauyut”

Tamna Kiuyuq tamna inuk uvaluniit tiumiuyuq taiyauyuq talvani Tuhaqhityutikni pinahugiyauyuq atuqni huliniq ihuinaqniqmik uvaluniit pittiangitniqmik. Atuqhimaguvit nakungittumik qanuriliuqtaunit, ilaliutiyakhat kitutliqak timiuyuq havaqarialik (naunaipkutariplugu, pikpat utiqviunahuaq havariyaqnut, ilaliutinnaqtakhat tamna timiuyuq havakvigiyat).

Ilvit (tamna Tukhiraqtuq) kinaluliqak taiyat tamnaunia Kiuyuuq taiyauyut tapkuanguni Piqatauyut taphuminga Tuhaqhityut.

Qanuriliniaqa tunihilraqtitlunga taphuminga Tuhaqnityut?