Qanuq kiuyanga tamna Tuhaqhityut

Pitarniq taphuminga Tyuhaqhityut piniraqtigiyat uvaluniit timigiyat pihimayanga ihuinarniqmik uvaluniit pittiangitniqmik akhurnalaq ihumaluknartuqlu aturianga ilauyunut. Apiqhuiyiralaaqut akhut havaktut hivuliriaqnik atuqninut tapkuat pityuhit naalakhutik, nagliguhukhutik havaktiuqpiaqhutiklu.

Qanuriliuriakhaq kinamit tunihiyuqaqat taphuminga Tuhaqhityut pipkaqrahuaqhutit.

Pikpata tapkuat Apiqhuiyiralaat tuyuqatit taphuminga Tuhaqhityut pipkaqhutit uvaluniit timigiyat piniraqhugu ihuinaqniqmik uvaluniit pittiangitauniqmik apiriyauniaqtutit iniqtiriyakhat taphuminga Kiutyut tatatiqvik tuyutigilugu utiqtitlugu tapkununga Apiqhuiyiralaat qangiqtitnagit 60 ublut.

Kiuyaqaqigu tamna Tuhaqhityut?

Hugingittaqangitat havarinia iniqtiqnia tunilugulu tamna Kiutyut. Piqalaqtuq maligaqnut qanuriliuqtaunit ilingnut pingitkuktit. Una ilaqalaq piyaqaqtitaunit piyaqaqtitlutit akiliqhini akilirialgit taphumunga Tukhiraqtumun (maniit piqatauniqmun ihuinaqtauniq uvaluniit pittiangitauniq). Tahapkuat piyaqaqtitnit aturiaqaqtitaulat apiqhuiyini. Kitunikliqak apiqutikhaqaruvit piplugu tamna Tuhaqhityut uvaluniit tamna ihuaqhainiqmun pityuhiq, tamna Nunavut Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat Inungnut Pilarutit Havakti ikayulaq talvani 1-866-413-6478 akiittuq.

Qanuq Kiuyakhaq taphumunga Tuhaqhityut.

Pitaqhimaguvit taphuminga Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat Tuhaqhityut piqatauniraqniqnut ihuinaqniqmun uvaluniit pittiangitauniqmun iniqhiyaqaqtutit taphuminga Kiutyut tatatiqvik (qaritauyamit pilugu tatatiqvik tatya) tunilugulu tapkununga Inungnut Pilarutit Apiqhuiyiralaat aapisia.

Tamna Kiutyut tatiqvik apiriyatit unniqtuqni tahapkuat:

  • 1Itqaumaniqtit tapkuninga hulinit unniqtuqni Tukhiraqtumin.
  • 2Atiit turaqvilu tuhagakhat kitutliqak tautukhimalat tapkuninga huliniqnik.
  • 3Unniqtuttiaqni kitutliqak pinahualihaqnit ihuaqhaqni.
  • 4Unniqtuttiaqni qanuqtut ihuaqhiyumayat tamna pityut.
  • 5Turarutai tuhagakhat maligaqnut hapunniaqtit, aturniqaqat.

Tamna Kiutyut tatatiqvik apiriniaqtatit ihumagiyaqnik huliniqnut kiutyutitlu taphumunga Tukhiraqtup piniraqninut.

Kitutliqak titiqat ikayuqhiutiniat kiutyutiknut attataqtukhat talvunga Kiutyut. Qanga quyagitnaq ayuqnaittarangat, qiniqtukhauyutit kivgaqtuqninik hapunniaqtip tamna pilaqtitauyuq havalaqnia maligaqnik Nunavutmi (takulugu https://www.lawsociety.nu.ca/). Pilaqmiyutitlu ahiinik inungnik ilagiyaqni uvaluniit nunaliuyumi ikayuqtikgilugit tuhaumatyutinut aapisiptingnut.

Qaritauyanit Pilugit Tatatiqvikhat Hivulirutitlu

Tatatiqvit hivulirutitlu piyaulat qaritauyanit ataani, piyaulaqmiyuttauq tukhiqlugit talvanga Apiqhuiyiralaat Aapisiani.

  • Apigiyut Kiutjutikhainik
  • Maligutait Kiuyukhat
  • Hunat Nunavumi Inuit Inminiigutait Pikuyakyuat?

Pityuhit Tunihiniq

Tamna tatatiqvik iniqtigaulaq uqauhikkut uvaluniit tiotiqatigut kituniluqak tapkununga aturialgit uqauhiit Nunavutmun. Tamna tuyutaulaq titiraqaqvikkut, fax-kut, uvaluniit qaritauyakkut tapkununga Apiqhuioyiralaat Aapisianut turaqtitlugu taphumunga Apiqhuiyiralaat Ataniuyunut Hivuliqti.

Nunavut Human Rights Tribunal
PO Box 15
Coral Harbour, NU  X0C 0C0

 

Hivayauta (akiittuq): 1-866-413-6478
Fax-kut (akiittuq): 1-888-220-1011
Qaritauyakkut: nunavuthumanrights@gov.nu.ca

“Tapkuat Piqatauyut”

Tamna Tukhiraqtuq inuk taihiyuq iliknik piniraqhutit atuqhimania huliniq ihuinaqniqmik uvaluniit pittiangiqniq. Ilvit (tamna Kiuyuq), kiututliqak ahii taiyauyut Kiuyut, tamnalu Tukhiraqtuq taiyauyut tapkuanguni Piqatauyut taphumunga Tuhaqhityut.

Qanuriliuqniaq tunihilraqtitlunga Kiutyutmik?